top of page

WORKSHOP

Baltic Analog Lab

DIY 16mm colour print

15-16 April, 2023

with RioJim - Etienne Caire (MTK lab Grenoble, France )

all-events-black-03.png

BAL aicina uz divu dienu radošo darbnīcu ar mākslinieku un filmu burvi RioJim (Etienne Caire) no Grenobles, Francijas, kurš iepazīstinās ar radošas 16 mm krāsu filmas dublicēšanas un apstrādes tehnikas.

Darbnīcā izgatavosim filmu kopijas, izmantojot melnbaltu 16mm filmas gabalu, kurš tiks pārkopēts uz krāsainas print filmas, lai izskaidrotu, kas notiek starp filmu, gaismu un ķīmiju. Pēc tam apgūsim montāžas paņēmienus, lai veiktu dažādas kopijas variācijas un pastāstītu jaunu stāstu un sajūtas - izmantojot variācijas ķīmijā, variācijas ekspozīcijā (gaismā), radoši izvietojumi utt., izmantojot nelielus filmas gabalus, kas veido filmu cilpas.
Tas ir ātrs veids, kā izveidot pozitīvas filmu cilpas, radikālas transformācijas no oriģinālā materiāla, ātra montāža, daudzkārtēja ekspozīcija (izmantojot dažādu avotu filmas), izbalināšana, spēlēšanās ar ritmu, gaismas ekspozīcija…

Darbnīcas mērķis ir apgūt radošus DIY veidus, kā izgatavot 16 mm filmas dublikātus, izmantojot jebkuru filmu materiālu un pēc tam izdrukāt to uz krāsainas print filmas, panākot košas krāsas, kas vairāk atgādina grafikas mākslas tehnikas. Projicējot īsas filmu cilpas uz 16mm kino projektora, mēs apgūsim arī paplašināta kino mākslu, izmantojot vairākus projektorus vienlaikus.

Etjēns Kērs (Francija) ir filmu veidotājs, kurš strādā ar fotoķīmiskiem procesiem un dzīvajām, paplašinātā kino performancēm bieži ar pseidonīmu RioJim. Viņu īpaši piesaista abstraktā animācija, interese fiziski pārveidot filmas attēlus, izmantojot radošus ķīmiskus savienojumus.
Laboratorijā ražotais materiāls kļūst par improvizācijas darbu, integrējot visus projekcijas parametrus. Ar modificētu projektoru palīdzību viņš projektoram pieliek pamatīgu apstrādi un spēlējas ar filmu un paštaisīto optisko skaņu uz filmas, lai radītu īstu vizuālo mūziku.
Strādājot 20 gadus ar eksperimentālo kino, Riojim ir bijis dalībnieks 102 telpā, kas ir eksperimentālajai mākslai veltīta vieta, kā arī līdzdibinātājs vienai no Eiropas pirmajām mākslinieku vadītajām filmu laboratorijām MTK Grenoblē.

Dalības maksa: 50 EUR
Dalība ierobežota līdz 6 dalībniekiem
Pieteikšanās, sūtot e-pastu: balticanaloglab@gmail.com
Seminārs notiks angļu valodā
-
Atbalsta Latvijas Kultūras ministrijas un Radošās Eiropas projekts SPECTRAL


ENG_

BAL invites to a two day workshop with artist and film wizard Riojim (Etienne Caire) from Grenoble, France who will teach creative techniques of printing and processing 16mm colour film.

In the workshop we will make simple copies from black and white film on a colour print film, to explain what happens between the film, the light and chemistry..Then we will learn the ways to make a montage or to make different variations in the copy to tell a new story or to evoke different sensations - using variation in chemistry, variation in exposition (light), creative placements, etc.
It's a fast way to make positive loops, making radical transformation from the original footage, fast editing, multiple-exposure ( by using films pieces of diverse sources ), fades, playing with rhythm, light exposure…

The aim of the workshop is to learn creative ways of DIY way of making 16mm film duplicates using any film stock and then printing it on a colour print film by that reaching bright colours that resemble graphic art. By projecting short film loops we will also learn the art of expanded cinema performance, using multiple projectors at a time.

Etienne Caire (France) is a filmmaker working with photo-chemical processes and live, expanded cinema projector performances, often under the pseudonym RioJim.He is particularly attracted to abstract animation, the pleasure of physically modifying images on the film via twisted and other chemical treatments frowned on by professional labs.
The material produced in the laboratory becomes a work of improvisation integrating all the parameters of projection. By means of prepared projectors, he applies severe treatment to the projector and plays with the film and the homemade optical sound on film to create a real visual music.
Involved in experimental film for 20 years, Riojim have been a member of the 102, a venue dedicated to experimental arts, as well as co-founder of one of Europe’s first artist-run film lab MTK in Grenoble.

Participation fee: 50 EUR
Participation is limited to 6 members
Registration by sending e-mail: balticanaloglab@gmail.com
Workshop will be held in English
-
Supported by Latvian Ministry of Culture and Creative Europe’s project SPECTRAL

purple-arrow-06.png
purple-arrow-05.png
bottom of page